Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Witryna internetowa TajskieWakacje.pl, dostępna pod adresem internetowym https://www.thaipol.com/ , prowadzony jest przez ThaiPol.Com
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze strony i określa zasady korzystania z witryny internetowej z możliwością rezerwacji wycieczek oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem strony www.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach witryny internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedawca – Thaipol.com Co., Ltd.
 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem strony www.
 1. Strona www – strona internetowa z możliwością rezerwacji i zakupu usług, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.thaipol.com/
 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach strony www), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 1. Regulamin – niniejszy regulamin strony www.
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 1. Konto – konto klienta na stronie www, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego rezerwacjach.
 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie, umożliwiający utworzenie Konta podczas składania rezerwacji.
 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie www umożliwiający złożenie rezerwacji, w szczególności poprzez dodanie wycieczek do rezerwacji oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 1. Koszyk – element oprogramowania witryny internetowej zwany rezerwacjami, w którym widoczne są wybrane przez Klienta wycieczki do zakupu/rezerwacji, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych.
 1. Produkt – dostępna w witrynie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wycieczki zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem witryny internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Kontakt z Thaipol.com Co., Ltd.

 1. Adres Sprzedawcy: 134/97 Nunpayon Road Maptapud District, 21150 Rayong, Thailand
 1. Adres e-mail Sprzedawcy:  info@tajskiewakacje.pl
 1. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 777 07 08 02 lub +66869162661
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 1. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 6:00 – 11:00 (czasu polskiego)

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze strony www, w tym przeglądania asortymentu oraz składania rezerwacji na wycieczki, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony www spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością witryny internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 1. Przeglądanie asortymentu strony nie wymaga zakładania Konta. Składanie rezerwacji przez Klienta na wycieczki znajdujące się w asortymencie możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację rezerwacji bez zakładania Konta.
 1. Ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto.
 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wycieczkę , o której Klient jest informowany na stronach witryny internetowej w trakcie składania rezerwacji , w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 1. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 1. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, oraz o innych kosztach, będzie podana na stronie wycieczki w opisie.

§ 6

Zakładanie Konta

 1. Aby założyć Konto w witrynie internetowej, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, adres e-mail, imię, nazwisko, adres, nr telefonu.
 1. Założenie Konta w systemie zamówień jest darmowe.
 1. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7

Zasady składania rezerwacji

W celu złożenia Zamówienia należy: 

1. Zalogować się do witryny (opcjonalnie);

2. Wybrać produkt lub usługę, a następnie kliknąć przycisk „Kup”, „Rezerwuj” (lub równoznaczny);

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Rezerwacji bez rejestracji;

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Rezerwacji bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Zamówienia oraz adresu, oraz daty urodzenia. Jeśli występuje konieczność, wpisać dane niezbędne do realizacji usługi.

5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§8

Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z płatności internetowych PayPal (przelewy, karty płatnicze i kredytowe).

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą strony www zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Rezerwacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji i przyjęcie jej następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Rezerwacji i o jej przyjęciu oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§10

Prawo odstąpienia od umowy przez klienta

 1. Odstąpienie od umowy przez klienta na 31 dni przez terminem realizacji usługi i jest bezpłatne.
 2. Odstąpienie od umowy przez klienta na 30 i mniej dni przez terminem realizacji usługi skutkuje 100% potrąceniem wpłaconej kwoty za usługę.

§11

Rozwiązanie umowy przez Sprzedawcę

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy sprzedaży usługi z przyczyn niezależnych (ogłoszenie stanów epidemiologicznych, zamknięcie granic lub inne losowe wypadki uniemożliwiające realizację usługi), klient otrzymuje wówczas 100% zwrotu wpłaconych środków do 14 dni od otrzymania informacji.

§12

Reklamacje

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 

2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą. 

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§13

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem strony www zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być: 

a. osoby pracujące dla Sprzedawcy, tj. osoby pracujące w biurze, współpracownicy, przewodnicy, kierowcy.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez witrynę internetową lub telefonicznie w języku polskim, angielskim i tajskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Rejestracja i użytkowanie Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email oraz umiejętności posługiwania się nim.

6. Polityka prywatności dotycząca wysyłania zapytań poprzez formularz kontaktowy:

 • Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie poprzez formularz kontaktowy.
 • Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu komunikacji.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi bądź przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Pamiętaj! Przysługuje Ci prawo:

 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych osobowych
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
Wybierając ThaiPol.com, wybierasz profesjonalizm, zaangażowanie i skuteczność. Zapewniamy Ci kompleksowe rozwiązania handlowe, które pomogą Ci osiągnąć sukces na międzynarodowym rynku. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy pomóc w rozwinięciu Twojego biznesu między Tajlandią a Polską.